EVREN HELVACI KLİNİK 

GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 10. maddesi  ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Evren Helvacı Klinik (“Klinik”) tarafından hazırlanmıştır. 

Kliniğimizin girişini, ve koridoru görecek şekilde bulunan toplam 2 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla,  çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve kliniğimizin güvenliğinin sağlanması adına kapalı devre görüntü  kaydı yapılmaktadır.  

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a): Güvenlik kameraları vasıtası ile işlenecek kişisel  verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile sıfatıyla Evren Helvacı Klinik (“Klinik”) sorumluluğunda  muhafaza edilecek ve korunacaktır.  
  2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b): Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6.  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Klinik’in güvenliğinin  sağlanması amaçları dâhilinde, Klinik çalışanlarını, ziyaretçilerini ve ekipmanların güvenliğinin  sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde  edilmesi amacıyla, haftanın 7 günü, günde 24 saat kayıt gerçekleştirilmesi suretiyle işlenmektedir. İş  güvenliğinin sağlanması ve olağan dışı durumların tespit edilebilmesi amacıyla gerekli kontroller, bilgi  işlem departmanı tarafından sağlanmaktadır.  
  3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması (KVKK 10.c): Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9.  maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini  sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler  alınmak kaydıyla; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve/veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli  makamlar ve/veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılacaktır. 
  4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç): Kişisel verileriniz,  Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek  kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile  hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun  koşullarda otomatik olan yöntemlerle elektronik olarak işlenebilecektir.  
  5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d): Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu  madde kapsamında şu haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip  işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel  verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel  verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik  veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar  çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin  aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini  isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize  bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi  sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.  

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında  Tebliğ’e göre bize (Evren Helvacı Klinik) Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Sitesi. Kent Etabı A2  Kule K37 D249, 34660 Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak veya elektronik posta adresi  info@evrenhelvaci.com adresine iletebilirsiniz.